Những loại cá được đánh bắt từ khơi xa như cá thu, cá giỏi, cá nhá, hay những loại cá đánh bắt gần bờ như cá de, cá nục, cá…
Continue Reading