Hồi còn ở Huế, cứ vào độ mùa thu, cũng là mùa nấm tràm đến, khắp các chợ đâu đâu cũng thấy người ta bán nấm. Nấm tràm có màu…
Continue Reading